Uncategorized

מדיניות פרטיות

מטרת מדיניות זו להסביר מהם נוהגי מועדון פרנקו לחימה משולבת  ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. למעט אם צוין במפורש אחרת למונחים מוגדרים תהא המשמעות שניתנה למונחים אלו בהסכם תנאי השימוש.
1.1.    פרטייך האישיים ו/או מידע אישי ו/או פרטי הזיהוי (להלן: "מידע אישי") אשר החברה מקבלת ממך בעת ההזמנה, נועדו לצורך הרשמה לחוגים /קורסים /סדנאות   לכתובת הדוא"ל המבוקשת/ מספר הטלפון.  
1.2.   המידע האישי, כמו גם מידע על רכישות באתר (להלן: "המידע"), יישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א – 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה ו/או על פי הוראות כל דין.
1.3.   החברה עושה מאמצים מסחריים רבים על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה של צדדים שלישיים. איסוף המידע ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת- החברה משתמשת  בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, לרבות הגנה על האתר באמצעות טכנולוגיות הצפנה SSL, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים אחרים בכדי להגן על המידע  מפני גישה, ו/או שימוש ו/או גילוי לבלתי מורשים בחברה ו/או צדדים שלישיים מכח ההסכם ו/או הדין.
1.4.  בנוסף, כפי שפורט בהסכם תנאי השימוש סליקת כרטיסי האשראי של נרשמים באמצעות הטלפון מתבצעת באמצעות ספק הסליקה והחברה אינה שומרת פרטי כרטיסי אשראי שנמסרו על ידי משתמשי האתר בשרתיה. 
1.5.    חלק מן השימושים באתר ו/או השירותים הניתנים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים אישיים, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כגון שמך המלא וכתובת הדוא"ל שלך (להלן:"ההרשמה"). על כן, הינך מצהיר בזאת כי הפרטים אישיים אשר נמסרים לחברה במהלך ההרשמה נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך.
1.6. החברה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 ("חוק הספאם"). החברה רשאית להשתמש במידע שתמסור באתר – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה, ליצירת קשר איתך במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלשיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל.
1.7.    החברה משתמשת בטכנולוגיית  cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר (להלן ביחד "העוגיות"), ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. כאמור, החברה מקדישה  משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים האתר. עם זאת, אין החברה יכולה לאבטח את מחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגדינו ו/או מי מטעם החברה עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכח ההסכם ו/או הדין. אנו ממליצים לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותך באינטרנט. לדוגמא, שנה את הסיסמאות שלך לעיתים קרובות, השתמש בשילוב של אותיות ומספרים בעת יצירת סיסמאות, וודא שאתה משתמש בדפדפן מאובטח.
יצוין שאותם "עוגיות" Cookies "משואות רשת" (web beacons) הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים על בסיס קוד קוד Google Analytics . המידע הנאסף איננו מזהה אותך והשימוש שיעשה ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות של Google /אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של Google  תוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן  ו/או בקישור זה.
1.8.    החברה  אינה מעוניינת לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן והינך נדרש/ת להימנע מלהעלות לאתר ולפרסם בו כל מידע כאמור. על כן, ההתייחסות לכל תוכן או מידע שתמסור לחברה ו/או תפרסם באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר לצורך פרסום (למשל בפורומים, תגובות וכו', ככל שישנם) תהיה כאל מידע לא סודי ולא קנייני. דע, כי במשלוח תכנים ומידע לפרסום, הנך מקנה לחברה רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לחברה ו/או תפרסם באתר.
1.9.   המידע הנמסר על ידך כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות בהסכם ו/או הדין, החברה תימנע, ככל האפשר, ממסירת מידע  לצדדים שלישיים במודע, למעט לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת.
1.10.באתר קיימים קישורים אשר מפנים לאתרי אינטרנט אחרים. החברה עושה מאמץ לקשר לאתרי אינטרנט אשר לפי מיטב ידיעתה אינם פוגעים בפרטיות המשתמשים באתרי אינטרנט האחרים.  יחד עם זאת,  החברה איננה אחראית לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים, לתכניהם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימושך בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים, הנם על אחריותך הבלעדית.
1.11. הנך זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי החברה בהתאם לתנאי שימוש אלו על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר החברה – יוסיף להישמר בחברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.
1.12.החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

טכניקה

אבן יסוד חשובה ביותר עבור לוחם התלויה בהכרה והפנמת הכללים של השיטה על בורייה.

את הטכניקה לומד הלוחם מהפעם הראשונה שרגליו דורכות על משטח האימון- החל מהורדת הנעליים והגרביים והשמעות לכלל ההליכה והלבוש במועדון וכלה בדרך הדיבור וההיאבקות עצמה במהלך קרב.

טכניקה בהגדרה המילונית היא שם נרחב המתאר את: אמנות הביצוע ושיטת הביצוע של עבודה/יצירה או השלמתה של משימה.

 הלוחמה בשיטת לחימה משולבת מורכבת ממספר שיטות אומנות לחימה שונות המבוססות על קראטה, היאבקות, גיאוג'יטסו ברזילאי וגם איגרוף ואיגרוף תאילנדי.

השלבים הנדרשים מהלוחם בדרך לתרגול הטכניקה הם קודם כל חיקוי מכוון – המדריך מדגים ומבצע תרגיל /עמידה  בצורה מסוימת ועל התלמיד לחזור אחריו ולתרגל את אותו התרגיל /אותה העמידה שוב ושוב.

הדרך ללמוד ולפתח טכניקה מתחילה בחיקוי ושינון ומסתיימת ביוזמה ובהתאמה אישית של כל לוחם לעצמו.

האופן בו מסביר כל לוחם לעצמו את השלבים של הפעולה והדרך לזכור אותה אינדווידואליות לכל לוחם ולוחם, התוצאה תהיה בסופו של דבר דומה.

העמידה הראשונה שהלוחמים לומדים היא העמידה ביוי- ברכיים מכופפות מעט מבט ממורכז ודרוך ושני ידיים מושטות קדימה עם שני אגרופים קמוצים מעל לברכיים.

המדיטציה בתחילת האימון /בסופו כל לוחם עוצם את העיניים למספר דקות זהה – מה שעובר בראשו של כל לוחם אינדווידואלי לכל לוחם באופן אישי אבל כולם יושבים באותה התנוחה, ועוצמים את העיניים באותו הזמןו

יש לוחמים שיתפסו תרגיל /עמידה /קאטה בצורה מהירה ויש לוחמים שידרשו לתרגל מספר רב של פעמים על לזיכרון של הפעולה בצורה המדויקת הרצויה.

שמעון גוש מבצע משולש חניקה עם הרגליים- טכניקה מגיאוג
שמעון גוש מבצע משולש חניקה עם הרגליים- טכניקה מגיאוג'יטסו ברזילאי

הטכניקה – האופן בו יבצעו בסופו של דבר את הפעולה תיבחן בקרב ברגע האמת, במבחן חגורה.

גווני החגורות משקפים את היכולות הטכניים של כל לוחם ולוחם.

זמן האימון לא חייב להיות שווה אבל התוצאות בזמן המבחן כן.

על כל הלוחמים בצבע חגורה מסוים להכיר ולשלוט בתרגילים מסוימים המתאימים לשלב בו הם נמצאים ובכל שלב הם לומדים ומתפתחים לכיוון השלב הבא.

כחלק מהאימון בטכניקה מאמנים הלוחמים את חבריהם בגווני החגורות בשלבים הנמוכים מהם תרגילים ובכך משמרים את הידע והטכניקה של השלבים המוקדמים גם כשהם כבר בשלב מתקדם יותר.

 לימוד הטכניקה נעשה באמצעות הגוף שמדגים אך הוא נחשב ליסוד שכלי מובהק משום שכולו נשען על הזיכרון שמתקיים במוח/שכל. היכולת לשנן ולחכות פעולה ולחזור אליה שוב ושוב היא מפגן כוח של השכל שמעביר את המסרים לגוף.

לימוד, אימון ופיתוח מתמיד של טכניקת הלחימה ישפיעו על הדרך בה תתבצענה העמידות וההתקפות במטרה להפיק מהן את מקסימום הכוח המהירות והיציבות של הלוחם בקרב.

יש לאמן את הלוחם בטכניקה בד בבד עם פיתוח הגוף והנפש – בלימוד טכניקה יש גם יסוד סזיפי לפעמים עשוי לשעמם בגלל חזרה מרובה על אותם התרגילים שוב ושוב.

על הלוחם להבין להפנים ולהכיר בחשיבות של לימוד תרגול וביצוע הטכניקה בצורה מושלמת כדי להתקדם הלאה.

היכולת לשנן ולזכור היא יכולת חשובה מאוד של לוחם שתסייע לו בכל נדבכי החיים גם יחד.

רצון ונחישות

רצון ונחישות .

52811f76-378e-48be-8a75-f1a80b9b2dca

לא הרבה יודעים אבל רצון ונחישות הן שתי תכונות שכשהן יחד כמעט ובלתי ניתן לעצור את מי שמחזיק

בהן יחד.

הרצון הוא מוטיבציה שנובעת מתוך חשק/ שאיפה/משאלת לב/תשוקה.

הנחישות היא הכוונה להשיג את הרצוי והחלטיות הנדרשת לצורך השגתו.

הרצון כשלעצמו לא מספיק כדי להשיג את המטרות שלנו וההחלטיות ללא הרצון לא יכולה להתקיים.

על שני היסודות הללו, חשוב לעבוד בנפרד ובמקביל,  בחיים בכלל ובלחימה המשולבת בפרט.

הרצון מייצר אצלנו את האנרגיה שבגללה אנו פועלים ומשתפרים.

לדוגמא:

"אני רוצה להיות טוב"/

"אני רוצה להצליח"/

"אני רוצה לנצח" וכד'

אבל בד בבד עם הרצון קיימים גל מכשולים בדרך או רצונות אחרים:

לדוגמא:

"אני עייף"/

"יש דברים אחרים שמעניינים אותי"

"זה קשה" וכד'

ואז מתחוללת תחרות בין הרצונות השונים והמנוגדים שעל מנת להכריע בניהן – וכאן נכנסת לתמונה הנחישות – ההחלטיות שבזכותה מתקבלת הכרעה בין הרצונות השונים, מחוייבות לדרך או למטרה שבחרתי לעצמי והמיקוד בהשגת המטרה בלי לסטות מהדרך בגלל רצונות חדשים.

הנחישות היא השומר הפנימי על הרצון של הלוחם להתמיד ולהשיג את המטרות שהציב לעצמו, הנחישות מאפשרת ללוחם לעלות שוב לזירה להילחם גם אם הפסיד בקרב הקודם ולהתחיל מחדש.

הנחישות היא זו שמאפשרת ללוחם אחרי ניצחון לחזור לאימון ולהציב לעצמו מטרות חדשות במטרה להתקדם ולהשתפר.

לסיכום – היסודות רצון ונחישות בלחימה המשולבת מאוחדים כדי שהרצון להצליח ולהיות אומן לחימה, והנחישות באימונים עצמם יסייעו יחד להגיע להגיע למטרה זאת.

609432ac-b575-4435-aa50-f77cc91cab0f